POSOUZENÍ BEZPEČNOSTI VÝROBKŮ

Nabízíme provedení posouzení shody stanovených výrobků dle Zákona č. 22/1997 Sb.Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Zákon č. 22 byl postupně čtrnáctkrát novelizován, naposledy zákonem č. 91/2016 Sb., s účinností od 15. 4. 2016.

Stanovenými výrobky jsou definovány výrobky v tzv. regulované sféře, za regulovanou sféru označujeme oblast výroby, při které vznikají produkty, které mohou být z jakéhokoliv důvodu nebezpečné (mohou způsobit škody na zdraví, životě, životním prostředí apod.) Chceme-li uvést na trh takovýto výrobek – uvedením na trh je považován nejen prodej odběratelům či konečným zákazníkům, ale také uvedení do provozu (např. u strojů a zařízení, která byla nakoupena v EU a nainstalována pro výrobu v České republice) – je nutno provést minimálně:

  • splnění konkrétních technických požadavků na výrobek, které jsou uvedeny v příslušném nařízení vlády – celkem 24 nařízení ke 24 druhům výrobků,
  • posouzení shody – ověření určeným orgánem (výrobcem, autorizovanou, notifikovanou či akreditovanou osobou)
  • u některých skupin výrobků je nutno na základě posouzení shody vystavit výrobkový certifikát
  • označení výrobků příslušnou značkou dle platné legislativy (CE značka)
  • v některých případech musí být k výrobku vystaveno tzv. prohlášení o shodě
  • uchovávat dokumentaci o výrobku (obvykle po dobu 10 let).

V případě nestanovených výrobků je postupováno dle obecných požadavků na výrobek v duchu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů.

Posouzení shody je nedílnlou součástí procesu uvádění výrobků na trh. Podcenění této fáze výrazně zvyšuje riziko následných sankcí ze strany dozorových orgánů.