Aktualita 01

AKTUALITA č. 2024/01 Stávající nařízení (EU) č. 305/2011 nahradí zcela nový předpis, který stanoví harmonizovaná pravidla pro uvádění stavebních výrobků na trh, posílí vnitřní trh a odstraní existující překážky volného pohybu. Nová pravidla podporují udržitelnost a digitalizaci v oblasti stavebních výrobků. Digitální pas výrobku umožní využít strukturovaná data například v rámci dozoru nad trhem nebo při projektování metodou BIM.

Aktualita 02

AKTUALITA č. 2024/02 Dne 7. 3. 2024 spolupodepsali Ing. Marcel Brejcha, Ph.D., vedoucí Institutu kombinovaného studia Most Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a Ing. Jiří Vích, MBA, jednatel společnosti KOMORA s.r.o. memorandum o vzájemné spolupráci.

Aktualita 03

AKTUALITA č. 2024/03 Dne 11. 3. 2024 spolupodepsali Ing. Josef Švec, vedoucí Studijního střediska Most Vysoké školy finanční a správní a Ing. Jiří Vích, MBA, jednatel společnosti KOMORA s.r.o. memorandum o vzájemné spolupráci.

Aktualita 05
Aktualita 04

AKTUALITA č. 2024/05 Kontroly ČOI - V roce 2023 provedla ČOI 1.997 kontrol hraček, při nichž zjistila 1.117 závažných porušení zákona. Více v přiložené videu...

Aktualita 37
Aktualita 37

AKTUALITA č. 2023/37 Dne 21. 11. 2023 jsme se zúčastnili dalšího jednání Komise pro rozvoj lidských zdrojů při HSRM. Hlavními tématy byla Integrační pracovní místa, Aktuální situace ÚP v Ústeckém kraji, Podpora bytové problematiky a Operační program Spravedlivá transformace. O možnostech využití podpory v dílčích oblastech vás budeme informovat.

Aktualita 36
Aktualita 36

AKTUALITA č. 2023/36 Kolik peněz stojí, když jeden svářeč odvede chybně svojí práci a špatně přivaří kanálový poklop? Zhruba 300 mililiónů Kč…

Aktualita 35
Aktualita 35

AKTUALITA č. 2023/35 Využijte příspěvky na zavádění systému řízení podle mezinárodních standardů ISO nebo dotace na inovace vašich výrobků, případně výrobních procesů. Veškeré informace o jejich aktuální dostupnosti poskytneme osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Aktualita 34
Aktualita 34

AKTUALITA č. 2023/34 Zahájili jsme práce na přípravě standardizovaném postupu posouzení a prohlášení shody varhan, jakožto strojního zařízení a jeho elektrické části, před uvedením na trh EU/EHS.

Aktualita 33
Aktualita 33

AKTUALITA č. 2023/33 Zúčastnili jsme se 7. Podnikatelského fóra Ústeckého kraje 2023, pořádaného Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje v prostorech Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Aktualita 32
Aktualita 32

AKTUALITA č. 2023/32 Připravujeme pokračování akreditovaného rekvalifikačního kurzu Manažer / manažerka posuzování shody výrobků. Na účast v akreditovaném rekvalifikačním kurzu lze čerpat dotační příspěvek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Aktualita 31
Aktualita 31

AKTUALITA č. 2023/31 Po 17ti letech musíme zapomenout na dosavadní praxi, postupy i moduly posuzování a prohlašování shody strojních zařízení a přijmout novou, transparentnější, ale výrazně přísnější a složitější realitu. Dne 29. 6. 2023 bylo v Úředním věstníku Evropské unie L 165 zveřejněno NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2023/1230 ze dne 14. června 2023 o strojních zařízeních a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES a směrnice Rady 73/361/EHS. Nařízení je přímo účinný legislativní předpis, který vstoupil v platnost 19.7. 2023 a nebude transponován do českého právního řádu tak, jak tomu bylo u směrnice 2006/42/ES.

previous arrow
next arrow

O nás

Společnost KOMORA s.r.o. je uznávanou, odborně způsobilou organizací, zajišťující od roku 2005 právnickým i podnikajícím fyzickým osobám služby v oblastech certifikace národních i mezinárodních standardů, posuzování a prohlašování shody výrobků, akreditovaného vzdělávání i další podpory podnikání, s působností v České republice, v členských zemích EU i ve třetích zemích.

Součástí společnosti jsou akreditované certifikační orgány KOMORACERT® a KOMORACERT PRODUCT® zajišťující certifikaci systémů řízení resp. výrobků.

Zajišťujeme komplexní servis výrobcům, zplnomocněným zástupcům, dovozcům a distributorům při plnění legislativních a normativních povinností spojených s uváděním výrobků na trh nebo do provozu, včetně procesů posuzování a prohlašování shody výrobků či stálosti jejich vlastností, a to formou odborných konzultací, poradenskou činností, posuzováním výrobně technických dokumentací, nebo návrhy dokumentů a záznamů, školeními a dalšími formami individuální spolupráce.

Mezi další oblasti působnosti společnosti patří vzdělávání v oblastech kvality, posuzování výrobků, řízení obchodních společností, správy a ochrany osobních údajů (GDPR) a dalších. Společnost je je držitelem akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na vybrané vzdělávací programy a autorizovanou osobou oprávněnou vykonávat zkoušky profesních kvalifikací, zapsaných v Národní soustavě kvalifikací (NSK2).

Veškerá odborná činnost je zajištěna výhradně prostřednictvím vlastních zaměstnanců, disponujících dlouholetými pracovními zkušenostmi v reálných provozech firem. Všichni vedoucí pracovníci jsou členy řady odborných platforem, včetně Sektorových rad a pravidelně publikují v odborné literatuře nebo přednáší na vysokých školách.

Ing. Jiří Vích, MBA, jednatel společnosti

Naše hlavní činnosti:

Posuzování a prohlašování shody stanovených a nestanovených výrobků

Podle směrnic a nařízení Evropského parlamentu a Rady a jejich adaptací do českého právního řádu.

Zpracování protokolů o posouzení vnějších vlivů

Zpracování protokolu o posouzení vnějších vlivů prostředí podle ČSN 332000-5-51 ed.3+Z1+Z2+Opr.1:2023 (HD 60364-5-51:2009/A12:2017).

Zpracování dokumentace posouzení rizik strojů a jejich elektrických částí

Podle ČSN EN ISO 12100:2011 a ČSN EN 60204-1 ed.3: 2019 a souvisejících harmonizovaných technických norem.

Certifikace systémů řízení - certifikační orgán KOMORACERT®

Investujte do vzdělávání svých managerů a zaměstnanců! Na základě zkušeností našich poradců v oblasti vzdělávání nabízíme tvorbu a realizaci školicích programů.

Pořádání vzdělávacích kurzů a odborných seminářů

Společnost je držitelem akreditace MŠMT na vybrané vzdělávací programy v rámci Národní soustavy kvalifikací (NSK 2).

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Přidejte se k nám na Facebooku, sledujte nás na Instagramu, podívejte se na videa na YouTube, pište nám na Twitter nebo jinam. Všude Vám budeme přinášet aktuální informace ohledně certifikační legislativy a pořádaných seminářů a školení v širokém spektru oblastí.

Společnost KOMORA s.r.o. je členem  Odborné sekce kvality Hospodářské komory České republiky, členem Komise pro rozvoj lidských zdrojů při Hospodářské a sociální radě Mostecka, členem Sekce vzdělávání při Okresní hospodářské komoře Most a členem dalších odporných platforem na regionální i národní úrovni.

Jsme členem Hospodářské a sociální rady Mostecka

Jsme členem Hospodářské komory České republiky

Rekvalifikační kurzy jsou akreditovány MŠMT

Státní srovnávací zkouška je autorizována MPO

Rekvalifikační kurz je zařazen Národní sousavě kvalifikací

Certifikační orgán KOMORACERT je akreditován ČIA