AKREDITOVANÝ KURZ MANAŽER / MANAŽERKA POSUZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ

Kurz Manažer / manažerka posuzování shody výrobků je vytvořený jako rekvalifikační v rámci Národní soustavy kvalifikací (projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR).
Legislativní povinnosti firem:

Jednou ze základních povinností dovozců, výrobců, jejich zplnomocněných zástupců a distributorů tzv. stanovených výrobků, ale i nestanovených výrobků je uvádět resp. dodávat na trh nebo do provozu bezpečné výrobky.

Problém výrobců často nastává v okamžiku, kdy ví, že konkrétní výrobek umí navrhnout, vyrobit, zabalit, vyskladnit, často i namontovat, oživit či uvést do provozu, avšak zapomínají na legislativně určené povinnosti, které se k jeho uvádění/dodávání na trh vztahují. A nejen to, často tak dochází k opomenutí významných nákladů, které souvisejí s posuzováním shody se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti výrobku a je zcela nezbytné je do finančních nákladů na jeho konstrukci a výrobu započítat.

Každá společnost, která vyrábí, dodává či zprostředkovává dodání tzv. stanovených výrobků by měla mít ve svých řadách osobu způsobilou zabezpečit proces posuzování a prohlašování shody výrobků. Pokud taková osoba v organizaci nefiguruje, zabezpečuje proces posuzování a prohlašování shody dle zákona její statutární zástupce. 

Popis rekvalifikačního kurzu:

Rekvalifikační kurz slouží k získání způsobilosti pro zajištění úplného životního cyklu posouzení a prohlášení shody (vlastností) příslušného stanoveného výrobku.

Úspěšný absolvent rekvalifikačního kurzu „Manažer / manažerka posuzování shody výrobků“ disponuje nezbytnými kompetencemi k provádění činností spojených s posuzováním bezpečnosti, komplexnosti i kvality výrobků s ohledem na plnění legislativně stanovených povinností výrobců v oblasti plnění základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti.

Výkon profese představuje expertní činnost, uplatňovanou především ve výrobních podnicích či v poradenských organizacích a dále u osob autorizovaných/notifikovaných u ÚNMZ, případně u certifikačních orgánů certifikujících výrobky, akreditovaných ČIA. Absolvent kurzu je schopen zajistit komplexní proces posuzování i prohlašování shody výrobků a vykonávat funkci pověřené osoby k podepisování příslušných typů „Prohlášení…“, v souladu s legislativními požadavky vztahujícími se k příslušné výrobkové komoditě. 

Zaměstnavatel obsazuje pracovní pozici Manažer posuzování shody výrobků v případě, že zamýšlí získat vyšší úroveň záruk a postihnout celý životní cyklus procesů a činností realizovaných při posuzování a prohlašování shody výrobků.

Manažer posuzování shody výrobků musí prokázat interdisciplinární kompetence a být komplexním pracovníkem s maximální orientací v problematice posuzování shody výrobků. Dílčí kompetence musí být založeny na vědomostním potenciálu i vlastní edukační činnosti, komunikačních schopnostech a efektivitě jejich používání, diagnostických a osobnostních kompetencích, s přihlédnutím k nezbytné míře adaptability, umožňující orientaci ve změnách rámce využívaného k posuzování shody výrobků a schopnosti informovat o nich ostatní zainteresované strany. Zaměstnanec musí disponovat kompetencemi pro zvládnutí moderních informačních technologií včetně modelování procesů posuzování shody. Mimo uvedené primární kompetence k zajištění úplného životního cyklu posuzování a prohlašování shody výrobků musí Manažer posuzování shody výrobků prokázat i sekundární kompetence ke kooperaci, podnikavosti, uplatňování správné výrobní praxe, uspokojování očekávání zaměstnavatele, výkonnosti, samostatnosti, aktivnímu přístupu, celoživotnímu učení, zvládání zátěže ad.

Tato požadovaná kvalifikace je na trhu práce unikátní, vychází z potřeb zaměstnavatelů a legislativního rámce, určeného zákony ČR, směrnicemi Evropského parlamentu a Rady a dále nařízeními vlády ČR.

Komplexní výuka probíhá prezenční formou. Problematika posuzování stanovených výrobků a jejich typů v dílčích výrobkových komoditách je opřena především o národní legislativní předpisy – zákony a nařízení vlády a předpisy platné na jednotném trhu EHS (EU) – nařízení a směrnice, přičemž každá výrobková komodita nachází oporu v samostatném legislativním předpisu.

Rekvalifikační kurz je zakončen zkouškou z profesní kvalifikace. Zkouška z profesní kvalifikace se řídí hodnotícím standardem dané profesní kvalifikace. Hodnotící standard, kvalifikační standard a další dokumenty naleznete zde:
Přehled kompetencí profesní kvalifikace "Manažer / manažerka posuzování shody výrobků" (kód: 66 -054-R):
  1. Orientace v technické dokumentaci, technických normách a právních přdpisech definujících posuzovaný výrobek.
  2. Tvorba analýzy rizik výrobku s cílem určení požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.
  3. Tvorba Prohlášení o shodě/vlastnostech odpovídající platnému právnímu předpisu dle příslušné výrobkové komodity.
  4. Ověření správnosti a úplnosti obsahu návodu k používání, případně alternativních dokumentů, vymezených platným právním předpisem podle příslušné výrobkové komodity.
  5. Umístění označení CE na stanovené výrobky.
  6. Použití dostupných metod v procesech ověřování a posuzování shody / stálosti vlastností.
  7. Orientace v ustanoveních právních přepisů upravujících uchovávání technických dokumentů  pro oblast posuzování a prohlašování shody v platném znění.
Celková časová dotace kurzu odpovídá 122 hodinám. Kurz je rozdělen do 16 výukových dní.

Cena kurzu: 49.900,- Kč bez DPH (cena se liší v případě, že kurz probíhá u zákazníka). Na úhradu kurzu je možno čerpat příspěvek úřadu práce nebo Ministerstva práce a sociálních věcí.

Uchazeč po zdárném složení závěrečné zkoušky obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace s platností po celé Evropské unii.

Kurz je možno absolvovat také v kombinované formě v rozsahu 42 výukových hodin prezenčně a 80 výukových hodin distančně, e-learningovovou formou (e-learningová forma však není podporována z projektu POVEZ II).

Přehled vypsaných veřejných kurzů:
Rekvalifikační kurz Manažer / manažerka posuzování shody výrobků v Mostě, zahájení ve 11/2022

Harmonogram kurzu v roce 2022 a 2023 :  26.10.2022 (8 vyučovacích hodin), 15.11.2022 (8 vyučovacích hodin), 16.11.2022 (8 vyučovacích hodin), 24.11.2022 (8 vyučovacích hodin), 14.12.2022 (8 vyučovacích hodin), 15.12.2022 (8 vyučovacích hodin), 11.1.2023 (8 vyučovacích hodin), 12.1.2023 (8 vyučovacích hodin), 18.1.2023 (8 vyučovacích hodin), 19.1.2023 (8 vyučovacích hodin), 25.1.2023 (8 vyučovacích hodin), 26.1.2023 (8 vyučovacích hodin), 8.2.2023 (8 vyučovacích hodin), 9.2.2023 (8 vyučovacích hodin), 15.2.2023 (8 vyučovacích hodin), 16.2.2023 (2 vyučovací hodiny + individuální konzultace), 28.2.2023 (zkouška z profesní kvalifikace).

Cena kurzu: 49.900,- Kč bez DPH (při využití dotačního příspěvku POVEZ II získáte zpět 85% z ceny kurzu a až 100% mzdových nákladů za účast na školení).

Místo konání kurzu: Společnost KOMORA s.r.o., Višňová 666, Most.

Zakončení kurzu: zkouškou před autorizovanou osobou v rozsahu 6 – 7 hodin (zástupci společnosti KOMORA s.r.o.) 28. 02. 2023. Náhradní termíny zkoušky budou v případě potřeby stanoveny dodatečně.