Proč správně určovat vnější vlivy...?

Jde o legislativně určenou povinnost, bez jejíhož splnění nelze provést revizi elektroinstalace, nelze splnit technické požadavky na stavby, nelze provést návrh elektroinstalace nebo elektrické části strojů a zařízení, nelze splnit požadavky na bezpečnost práce, nelze určit nezbytný rozsah osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), nelze provozovat určitá technická zařízení ad.

O určení vnějších vlivů a o opatřeních, která určené vnější vlivy podmiňují, musí být písemný doklad – Protokol o určení vnějších vlivů (viz Národní příloha NA 512.2.5 Dokumentace o určení vnějších vlivů a příloha NB technické normy ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 a TNI 33 2000-5-51).

Protokol o určení vnějších vlivů musí být zpracován komisionálně. Citace z TNI 332000-5-51:

  • 6.1 Komisi pro určení vnějších vlivů svolává na podnět projektanta oboru elektro hlavní inženýr projektu. Ten zajišťuje i vypracování seznamu členů komise a jejich podpis po vypracování protokolu.“
  • „B.1.1 Veškeré klasifikační údaje potřebné pro jednoznačné stanovení vnějších vlivů má dle souboru norem ČSN EN 60721-X-X uvést investor, popř. specialista-technolog apod.“

Vaše protokoly o určení vnějších vlivů zkontrolujeme, případně vám pomůžeme s jejich vypracováním.

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy (4.2010).

TNI 33 2000-5-51 – Elektrické instalace nízkého napětí. Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy. Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů. Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 (4.2010)

Související technické normy (nejedná se o úplný výčet):

ČSN EN 61140 ed.3:2016 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení.

ČSN EN 60529:1993 Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

ČSN EN IEC 60721-3-3 ed. 2:2019 Klasifikace podmínek prostředí – Část 3-3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti – Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům.

ČSN EN IEC 60721-3-4 ed. 2:2019 Klasifikace podmínek prostředí – Část 3-4: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti – Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům.

Veškeré normy, odkazované v ČSN 33 2000-5-51 ed.3, viz Tabulka ZA.1

Používání neplatných technických norem např.:

ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik (zrušena k 1.5.2011)

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti. Ochrana před úrazem elektrickým proudem (zrušena k 7.7.2020)

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 + Z1 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem (zrušena k 7.7.2020)

TNI 33 2000-4-41 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti. Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 (zrušena k 1.9.2020)

Chybné stanovení hodnot dílčích parametrů např.:

Znalost vlivu vnějšího prostředí na zařízení, úroveň kvalifikace personálu pro obsluhu, údržbu a opravy zařízení, poznání základních charakteristik zpracovávané suroviny i řady dalších parametrů jsou nezbytnou podmínkou pro správný návrh a výrobu zařízení i pro jeho uvedení na trh, případně do provozu i pro jeho návazné provozování, odstavení a likvidaci, po ukončení jeho životnosti.

Neznalost vlivu vnějšího prostředí na zařízení vede ke zvýšené poruchovosti, k chybné funkčnosti, k haváriím, ke zraněním osob, k ohrožením životního prostředí, k ohrožení ostatních částí technologií, ohrožení práv ostatních zainteresovaných stran, ale i k výpadkům výroby a finančním ztrátám provozovatele.

Řešení je však jednoduché, finančně i organizačně nenáročné… jmenujte komisi a zpracujte Protokol o posouzení vnějších vlivů. Vyhnete se tak řadě budoucích problémů a finančním ztrátám. S jeho vypracováním vám rádi pomůžeme.