PROCESY POSOUZENÍ A PROHLÁŠENÍ SHODY - HLAVNÍ PŘEDPISY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/42/ES, ze dne 17. května 2006, o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění)
(Text s významem pro EHP).

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU, ze dne 26. února 2014, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh (přepracované znění) (Text s významem pro EHP).

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EU, ze dne 26. února 2014, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (přepracované znění) (Text s významem pro EHP).

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/53/EUze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (Text s významem pro EHP).

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/34/EU, ze dne 26. února 2014, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (přepracované znění) (Text s významem pro EHP).

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Text s významem pro EHP)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 765/2008, ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Text s významem pro EHP)

…a řada dalších, ale POZOR – mimo jiné i zcela nový předpis EU

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2023/1230, ze dne 14. června 2023, o strojních zařízeních a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES a směrnice Rady 73/361/EHS (Text s významem pro EHP)