Národní Soustava Kvalifikací

Národní soustava kvalifikací (NSK) je veřejně přístupný registr všech profesních kvalifikací uznávaných na území České republiky (www.narodnikvalifikace.cz).

NSK představuje systém vzdělávání, který ověřuje, zda si fyzická osoba osvojila příslušnou odbornou způsobilost vymezenou kvalifikačním standardem dané profesní kvalifikace. Po úspěšném absolvování této zkoušky probíhající dle hodnotícího standardu profesní kvalifikace jedinec získává Osvědčení o získání profesní kvalifikace, což je doklad s celostátní platností.

Profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo více pracovních činností, které ve svém celku umožňují určité profesní uplatnění. Každá profesní kvalifikace má svůj kvalifikační standard a hodnotící standard. Kvalifikační standard stanoví znalosti a dovednosti uchazeče. Hodnoticí standard oproti tomu stanovuje způsob ověření vědomostí a dovedností uchazeče, tedy určuje průběh dané zkoušky. Ve standardu se také stanovuje kvalifikační úroveň jednotlivých kompetencí i profesní kvalifikace jako celku pro určení obtížnosti.

Návrhy kvalifikačních a hodnoticích standardů profesních kvalifikací vznikají v pracovních skupinách složených z expertů v daném odvětví. Následně jsou schvalovány sektorovou radou a pro zajištění kvality a transparentnosti standardů procházejí též připomínkovým řízením tzv. stvrzovatelů, což jsou odborníci z řad zaměstnavatelů. Návrhy standardů jsou schvalovány autorizujícím orgánem, tedy věcně příslušným ministerstvem a schvalovací proces zakončuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Zákon č. 179/2006 Sb. dále upravuje možnosti tzv. autorizací. Autorizace představuje oprávnění fyzické či právnické sooby ověřovat způsobem vymezeným v příslušném hodnotícím standardu dosažení odborné způsobilosti fyzické osoby vymezené v příslušném kvalifikačním standardu profesní kvalifikace, pro kterou bylo oprávnění uděleno. 

Naše společnost získala autorizaci a stala se tak autorizovanou osobou pro tyto profesní kvalifikace: Manažer posuzování shody výrobků, Technik posuzování shody výrobků, Obchodník s realitami, Trenér golfu (v procesu schvalování).