POSOUZENÍ CERTIFIKAČNÍM ORGÁNEM

Využití služby certifikačního orgánu pro výrobky je alternativní možností postupu výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce při realizaci procesů posouzení shody stanoveného výrobku. Je nezbytné, aby výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce dodal certifikačnímu orgánu potřebnou výrobně technickou dokumentaci vč. Protokolu o posouzení vnějších vlivů, Dokumentaci posouzení rizik, v případě nestandardních prostředí i další technickou dokumentaci např. Protivýbuchovou dokumentaci, Požárně technické charakteristiky zpracovávané suroviny apod.

  • V případě této volby a po konzultacích s našimi pracovníky provede celkové posouzení shody vašeho výrobku náš certifikační orgán a vydá tzv. Certifikát typu, na jehož základě pověřená osoba, případně statutární orgán výrobce nebo zplnomocněného zástupce vystaví ES prohlášení o shodě.
  • Posouzení shody certifikačním orgánem je pro výrobce méně zatěžující varianta splnění si vlastních legislativních a normativních povinností, nicméně objektivně se jedná o variantu dražší a ve většině případů déle trvající.
  • Posouzení shody certifikačním orgánem vyžaduje úzkou a účinnou spolupráci s pověřenými osobami výrobcem nebo zplnomocněného zástupce tak, aby byla zajištěna dostupnost všech nutných, podkladových materiálů pro posouzení shody a vydání certifikátu typu.
  • Pozn.: V současné době z kapacitních důvodů nepřijímá certifikační orgán KOMORACERT PRODUCT další zakázky.

KOMORACERT PRODUCT je výrobkovým certifikačním orgánem určeným posuzování shody a certifikace strojů a zařízení pro výrobu stavebních výrobků z jílovitých materiálů – zdicích materiálů, střešních tašek, dlaždic a podobně. Certifikační orgán KOMORACERT PRODUCT je akreditovaný podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. a vedený pod registračním číslem 3243. Certifikace je prováděna dle certifikačního schématu 1a normy ČSN EN ISO/IEC 17037:2014.

Nabízíme provedení posouzení shody stanovených výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb.o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a dle zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody při dodávání stanovených výrobků na trh.

Stanovenými výrobky jsou výrobky v tzv. regulované sféře, za kterou označujeme oblast výroby, při níž vznikají produkty, které mohou být z jakéhokoliv důvodu nebezpečné (mohou způsobit škody na zdraví, životě, životním prostředí apod.). Chce-li výrobce uvést na trh takovýto výrobek – uvedením na trh je považován nejen prodej odběratelům či konečným zákazníkům, ale také uvedení do provozu (např. u strojů a zařízení, která byla nakoupena v EU a nainstalována pro výrobu v České republice) – je nutno provést minimálně:

  • splnění konkrétních technických požadavků na výrobek, které jsou uvedeny v příslušném nařízení vlády – celkem 24 nařízení ke 24 druhům výrobků,
  • posouzení shody – ověření určeným orgánem (výrobcem, autorizovanou, notifikovanou či akreditovanou osobou)
  • u některých skupin výrobků je nutno na základě posouzení shody vystavit výrobkový certifikát
  • označení výrobků příslušnou značkou dle platné legislativy (CE značka)
  • v některých případech musí být k výrobku vystaveno tzv. prohlášení o shodě
  • uchovávat dokumentaci o výrobku (obvykle po dobu 10 let).

V případě nestanovených výrobků je postupováno dle obecných požadavků na výrobek v duchu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů a popřípadě podle harmonizované technické normy ČSN EN ISO/IEC 17050-1:2011 Posuzování shody – Prohlášení dodavatele o shodě – Část 1: Všeobecné požadavky

Posouzení shody je nedílnou součástí procesu uvádění výrobků na trh. Podcenění této fáze výrazně zvyšuje riziko následných sankcí ze strany dozorových orgánů.

Vlastní proces certifikace produktu začíná podáním Žádosti o certifikaci a končí předáním certifikátu typu výrobci (žadateli o certifikaci) s následnou archivací dokumentů u certifikačního orgánu. Je využíváno certifikační schéma 1a dle normy ČSN EN ISO/IEC 17067:2014. 

Certifikační schéma ZDE.

Znázornění průběhu certifikace výrobku prostřednictvím certifikačního orgánu ZDE (formát PDF).

Žádost o certifikaci ve formátu DOC (MS Word) ZDE.

Žádost o certifikaci ve formátu PDF (Acrobat Reader) ZDE.

„CERTIFIKAČNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU KOMORACERT PRODUCT“ (COP) je veřejně dostupný materiál, který slouží jako informace o organizačních a administrativních postupech používaných při certifikaci a všech souvisejících činnostech COP a stanovuje způsoby dosažení souladu s kritérii pro akreditaci a postupy pro udržování způsobilosti k certifikaci. Je současně závaznou normou pro COP, jak zabezpečovat plnění cílů, které jsou v něm stanoveny. V dokumentu je také stanoven postup pro stížnosti a odvolání proti vydaným rozhodnutím COP. Dokument ve formátu PDF (Acrobat Reader) ZDE.

Seznam vydaných certifikátů strojních zařízení je nahlédnutí či stažení ZDE, přehled o všech certifikovaných produktech, včetně odňatých certifikací, je dostupný v sídle organizace KOMORA s.r.o.-  viz odkaz kontakty.

Tato část webu je určena pro zaměstnance a spolupracovníky certifikačního orgánu. Obsahuje aktuální verze řízených dokumentů. Přístup do sekce ZDE.