DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ KURZY

Váš lektor - Ing. Jiří Mann, MBA a jeho portfolio:

Jiří Mann se celý profesní život věnuje procesům posuzování a prohlašování shody výrobků před jejich uvedením na trh nebo do provozu. Je odborným garantem akreditovaného rekvalifikačního kurzu Manažer/ manažerka posuzování shody výrobků i autorizované státní srovnávací zkoušky k tomuto kurzu. Manažerské kompetence při posuzování a prohlašování shody výrobků po řadu let vyučoval na Vysoké škole finanční a správní v rámci oboru Podnikové řízení. Je členem odborné komise pro rozvoj lidských zdrojů při Hospodářské a sociální radě Mostecka, jejímž je řádným členem.

Profesní životopis ZDE. Lektor je vázán etickým kodexem společnosti KOMORA s.r.o.

 • Standardizace ISO.
 • Standardizace EN.
 • Standardizace ČSN.
 • Standardizace IEC.
 • Určené technické normy.
 • Typy harmonizovaných technických norem (A, B1, B2, C).
 • Závaznost technických norem.
 • Základní terminologie, zásady a metodologie pro dosažení.
 • Zásady posouzení a snižování rizika.
 • Zkušenosti z konstrukce, používání, nehod, úrazů a rizik.
 • Postupy pro identifikaci nebezpečí, odhad a hodnocení rizik pro vyloučení nebezpečí a pro opatření dostatečně snižující riziko.
 • Odhad rizika.
 • Prvky rizika.
 • Porovnání rizika.
 • Snížení rizika.
 • Dokumentace posouzení a omezení rizika.
 • Příklady nebezpečí, nebezpečných situací a nebezpečných událostí.
 • Rozsah platnosti.
 • Termíny a definice.
 • Obecné požadavky.
 • Rozhraní.
 • Provedení.
 • Značení, výstražné značky a referenční označení.
 • Ověřování.
 • Postupy pro zpracování protokolů o určení vnějších vlivů
 • Postupy pro určení tříd.
 • Postupy pro určení podmínek.
 • Způsob tvorby kódování.
 • Postupy pro určení kategorií.
 • Teplota prostředí.
 • Atmosférické vlivy prostředí.
 • Nadmořská výška.
 • Výskyt vody.
 • Výskyt cizích pevných těles.
 • Výskyt korozivních nebo znečisťujících látek.
 • Mechanické namáhání.
 • Výskyt rostlinstva nebo plísní.
 • Výskyt živočichů.
 • Elektromagnetické, elektrostatické nebo ionizující záření.
 • Intenzita slunečního záření.
 • Seismické účinky.
 • Blesková úroveň.
 • Pohyb vzduchu.
 • Vítr.
 • Schopnost osob.
 • Elektrický odpor lidského těla.
 • Kontakt osob s potenciálem země.
 • Podmínky úniku.
 • Povaha zpracovávaných nebo uložených materiálů.
 • Stavební materiál.
 • Provedení/ konstrukce.
 • Stanovení tříd.
 • ES Prohlášení o shodě.
 • EU Prohlášení o shodě.
 • Prohlášení o shodě.
 • Prohlášení o vlastnostech.
 • Prohlášení o zabudování.
 • Označování značkou shody CE.
 • Používání modulů posuzování shody v praxi.
 • Modul A: Interní řízení výroby.
 • Modul A1: Interní řízení výroby spolu se zkoušením výrobků pod dohledem.
 • Modul A2: Interní řízení výroby spolu s kontrolami výrobků pod dohledem v náhodně zvolených intervalech.
 • Modul B: EU přezkoušení typu.
 • Modul C: Shoda s typem založená na interním řízení výroby.
 • Modul C1: Shoda s typem založená na interním řízení výroby spolu se zkoušením výrobků pod dohledem.
 • Modul C2: Shoda s typem založená na interním řízení výroby spolu s kontrolami výrobků pod dohledem v náhodně zvolených intervalech.
 • Modul D: Shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobního procesu.
 • Modul D1: Zabezpečování kvality výrobního procesu.
 • Modul E: Shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobků.
 • Modul E1: Zabezpečování kvality výstupní kontroly a zkoušek výrobků.
 • Modul F: Shoda s typem založená na ověřování výrobků.
 • Modul F1: Shoda založená na ověřování výrobků.
 • Modul G: Shoda založená na ověřování každého jednotlivého výrobku.
 • Modul H: Shoda založená na úplném zabezpečování kvality.
 • Modul H1: Shoda založená na úplném zabezpečování kvality spolu s přezkoumáním návrhu.
 • Státní dozorové orgány.
 • Kompetence státních dozorových orgánů.
 • Povinnosti státních dozorových orgánů.
 • Dozor, dohled, inspekce, kontrola, prověrka.
 • Forenzní dokazování.
 • Pověřená organizace.

Váš lektor - Ing. Jiří Vích, MBA a jeho portfolio:

Jiří Vích je dlouholetým vedoucím akreditovaného certifikačního orgánu pro systémy řízení KOMORACERT. Svou profesní dráhu zasvětil systémům řízení kvality, environmentu, bezpečnosti práce, bezpečnosti informací, systémům řízení a úspor energií a dalším oblastem procesního řízení.

Profesní životopis ZDELektor je vázán etickým kodexem společnosti KOMORA s.r.o.

 • Principy auditování.
 • Stanovení programu auditů.
 • Výběr a určování metod auditů.
 • Výběr členů týmu auditorů.
 • Plánování auditu.
 • Provádění auditu.
 • Kontakt s auditovaným.
 • Komunikace v průběhu auditu.
 • Shromažďování a ověřování informací.
 • Vytváření zjištění z auditu.
 • Určování závěrů z auditu.
 • Určování kompetencí auditorů.
 • Systém managementu kvality a jeho procesy.
 • Určení rozsahu systému řízení kvality.
 • Kontext organizace.
 • Vedení a závazek.
 • Zaměření na zákazníka.
 • Politika kvality.
 • Role, odpovědnosti a pravomoci.
 • Řízení rizik a příležitostí.
 • Cíle kvality a plánování jejich dosažení.
 • Lidé, infrastruktura a prostředí.
 • Znalosti, kompetence a povědomí.
 • Interní a externí komunikace.
 • Dokumentování informací.
 • Návrh a vývoj produktů a služeb.
 • Řízení výroby a poskytování služeb.
 • Řízení změn.
 • Řízení neshodných výstupů.
 • Hodnocení výkonnosti.
 • Spokojenost zákazníka.
 • Přezkoumání systému managementu.
 • Neustálé zlepšování.
 • Systém environmentálního managementu.
 • Určování rozsahu systému environmentálního managementu.
 • Porozumění organizaci a jejímu kontextu.
 • Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran.
 • Vedení a závazek.
 • Environmentální politika.
 • Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace.
 • Opatření pro řešení rizik a příležitostí.
 • Environmentální aspekty.
 • Závazné povinnosti.
 • Plánování opatření.
 • Environmentální cíle a plánování jejich dosažení.
 • Zdroje, kompetence, povědomí.
 • Interní a externí komunikace.
 • Dokumentované informace.
 • Plánování a řízení provozu.
 • Havarijní připravenost a reakce.
 • Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování.
 • Hodnocení souladu.
 • Přezkoumání systému managementu.
 • Neshoda a nápravné opatření.
 • Neustálé zlepšování.
 • Systém managementu BOZP.
 • Určování rozsahu systému managementu BOZP.
 • Porozumění organizaci a jejímu kontextu.
 • Porozumění potřebám a očekáváním pracovníků a dalších zainteresovaných stran.
 • Vedení a závazek.
 • Politika BOZP.
 • Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace.
 • Projednání a pracovníky a jejich spoluúčast.
 • Identifikace nebezpeční a posuzování rizik a příležitostí.
 • Určování požadavků právních předpisů.
 • Plánování opatření.
 • Cíle BOZP a plánování jejich dosažení.
 • Zdroje, kompetence, povědomí.
 • Interní a externí komunikace.
 • Dokumentované informace.
 • Plánování a řízení provozu.
 • Odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP.
 • Management změny.
 • Havarijní připravenost a reakce.
 • Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování.
 • Hodnocení souladu.
 • Přezkoumání systému managementu.
 • Incident, neshoda a nápravné opatření.
 • Neustálé zlepšování.
 • Systém managementu informační bezpečnosti.
 • Určování rozsahu systému managementu informační bezpečnosti.
 • Porozumění organizaci a jejímu kontextu.
 • Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran.
 • Vůdčí role a závazek.
 • Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace.
 • Posuzování rizik informační bezpečnosti.
 • Ošetření rizik informační bezpečnosti.
 • Plánování změn.
 • Zdroje, kompetence, povědomí.
 • Interní a externí komunikace.
 • Dokumentované informace.
 • Plánování a řízení provozu.
 • Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování.
 • Hodnocení výkonnosti.
 • Přezkoumání vedením.
 • Neshoda a nápravné opatření.
 • Neustálé zlepšování.
 • Systém managementu hospodaření s energií.
 • Určování rozsahu systému managementu hospodaření s energií.
 • Porozumění organizaci a jejímu kontextu.
 • Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran.
 • Vedení a závazek.
 • Energetická politika.
 • Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace.
 • Opatření pro řešení rizik a příležitostí.
 • Cíle a cílové hodnoty v oblasti energie a plánování jejich dosažení.
 • Přezkoumání spotřeby energie.
 • Výchozí stav spotřeby energie.
 • Plánování sběru energetických dat.
 • Zdroje, kompetence, povědomí.
 • Interní a externí komunikace.
 • Dokumentované informace.
 • Plánování a řízení provozu.
 • Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování energetické hospodárnosti.
 • Hodnocení výkonnosti.
 • Přezkoumání systému managementu.
 • Neshoda a nápravné opatření.
 • Neustálé zlepšování.

Váš lektor - Petr Barák a jeho portfolio:

Petr Barák je uznávaný odborník na průmyslový i webový design.....

Profesní životopis ZDELektor je vázán etickým kodexem společnosti KOMORA s.r.o.

 • Co je to grafický formát a jaké druhy grafických formátů využijete pro práci v marketingu Vaší společnosti.
 • Co jsou to bitmapy a co jsou vektory.
 • Jaké programy jsou potřebné k používání grafických souborů a jak s nimi nakládat.
 • Jak komunikovat s grafikem / freelancerem pro tvorbu grafických marketingových základů.
 • Zasílání / sdílení velkých grafických souborů.
 • Co je to doména, jak je důležité správné jméno, kde a jak ji registrovat.
 • Co je to Hosting a kde a jak ho provozovat a jak jej nastavit.
 • Jak nainstalovat stránky CMS (Content Management System) a co je to front-end a back-end stránek.
 • Kde a jak vybrat šablonu stránek a jak ji editovat v prostředí Joomla.
 • Jak a proč vytvářet obsah stránek.
 • Jak prácovat s grafickým layoutem a styly.
 • Co je to responsibilita stránek a jak nastavit stránky, aby se zobrazovali správně na různých zařízeních a v různém rozlišení.
 • K čemu je dobré vytváření firemního blogu.
 • Co jsou klíčová slova a jak je efektivně využít při tvorbě obsahu a následné optimalizace stránek pro vyhledávače (SEO).
 • Jaké jsou nástroje pro audit a SEO stránek.
 • Jaké sociální média využívat a proč.
 • Jak vytvořit firemní účet na sociálních médiích.
 • Jak plánovat a vytvářet obsah příspěvků na sociálních médiích.
 • Proč je důležitý den a čas publikace příspěvků na sociálních médiích.
 • Jaká grafické formáty, jaké rozměry a ostatní technické aspekty při publikaci příspěvků použít na různých platformách sociálních médií.
 • Proč je důležitý grafický prvek a grafická vizuální komunikace pro propagaci.
 • Jak zadat tvorbu loga a jednotné grafické / korporátní identity.
 • K čemu slouží grafický manuál značky.
 • Jak udržovat grafický styl a podpořit sílu značky v obchodním prostředí.
 • Jak a proč budovat silnou image značky.
 • Jak sledovat chování a demografie uživatelů na stránkách pomocí Google Analytics. Jak a kde vytvořit kód měření a jak jej implementovat na stránky.
 • Jak efektivně uspořádat obsah, navigaci a struktury stránek tak, aby uživatelé jednoduše a intuitivně mohli najít požadované informace nebo výrobky.
 • Jak zajistit, aby UX design byl responzivní a přizpůsobitelný pro různé velikosti obrazovek.
 • Jak zajistit schopnost designu se adaptovat na mobilní telefony, tablety, desktopy atd.
 • Jak využít grafických prvků, barvy a typografie pro podporu snadné orientace a přehlednosti.
 • Jak se zaměřit na správné nastavení cílových skupin pro reklamní kampaně na sociálních sítích a Google Ads (demografie, chování a zájmy uživatelů.
 • Jak vybrat vhodné reklamní formáty pro konkrétní sociální sítě (Facebook, Instagram) a Google Ads (vizuální prvky, textové popisky a volba správných call-to-action tlačítek pro zvýšení konverzí).
 • Jak nastavit a spravovat rozpočty pro reklamní kampaně a strategie pro maximální využití prostředků (optimalizace nákladů, testování efektivity různých reklamních strategií a monitorováním výkonu reklamních kampaní).
 • Jak analyzovat výkon reklamních kampaní a měřit úspěšnost (konverzní sledování, analýza klikání a zobrazení, sledování návštěvnosti webových stránek).
 • Jak identifikovat potenciální cílové skupiny pro PPC kampaně a jak je segmentovat (rozdělení dle demografických, behaviorálních a geografických charakteristik).
 • Jak vybrat správná klíčová slova pro PPC kampaně a jak nastavit strategie pro jejich efektivní využití (placení za kliknutí, placení za zobrazení apod.).
 • Jak vytvořit atraktivní reklamní texty pro PPC kampaně určené k oslovení cílových skupin a jak je motivovat je k interakci (základních principů copywritingu, efektivní využití omezeného prostoru pro oslovování potenciálních zákazníků).
 • Jak optimalizovat landing pages pro PPC kampaně (vytváření vizuálně atraktivních stránek, které jsou, snadno navigovatelných, obsahujících jasný call-to-action pro konverzi, testování různých variant landing pages pro maximalizaci konverzního kmitočtu).
 • Definice klíčových ukazatelů výkonnosti (KPIs) pro marketingové aktivity.
 • Nástroje pro měření a sledování výkonnosti marketingových kampaní.
 • Metody analýzy výkonnosti marketingových aktivit.
 • Interpretace výsledků a formulace doporučení pro optimalizaci.
 • Sledování a vyhodnocování dlouhodobého úspěchu marketingových kampaní.
 • Vytváření efektivní strategie obsahového marketingu pro online kanály.
 • Identifikace cílové skupiny a vytváření personalizovaného obsahu.
 • Tvorba atraktivních a relevantních obsahů pro různé online kanály (web, sociální sítě, e-mail).
 • Distribuce obsahu a optimalizace pro vyhledávače (SEO) a sociální média.
 • Měření úspěšnosti obsahového marketingu a analýza výsledků pro optimalizaci strategie.
 • Jaké AI rozhraní mohu použít při tvorbě vizuálního obsahu pro web a marketing.
 • Co jsou to prompty a jak je používat při zadávání obrazové tvorby v AI.
 • Jak vygenerovat výstupy z AI v co nejvyšším rozlišení, a naopak jakým způsobem je komprimovat pro použití na webu či v online reklamě.
 • Jak se dál rozvíjejí možnosti umělé inteligence a jaké je její využití pro marketing a propagaci (videa, hudba, obsah).
 • Úvod do využití Chat GPT v obsahovém marketingu. Seznámení se s principy Chat GPT a jak může být využito v obsahovém marketingu.
 • Strategie pro efektivní využití Chat GPT v obsahovém marketingu. Učení se navrhovat a implementovat strategie s využitím Chat GPT k posílení značky a komunikaci s cílovou skupinou.
 • Praktická ukázka implementace Chat GPT na webových stránkách a sociálních sítích.
 • A/B testování a optimalizace webových stránek pro lepší konverze.
 • Porozumění důvodu, proč je důležité provádět A/B testy pro zlepšení konverzí a jak mohou tyto testy ovlivnit chování uživatelů.
 • Naučení se navrhovat A/B testy a implementovat je na webových stránkách pro zlepšení konverzí.
 • Jak správně analyzovat výsledky A/B testů a interpretovat data pro lepší porozumění chování uživatelů a efektivní optimalizaci webových stránek.
 • Naučení se odladění procesu A/B testování pro stálý růst konverzí a vyžadovaných akcí na webových stránkách pro dosažení lepších výsledků.
 • Seznámení se se základními principy tvorby emailových kampaní a jejich důležitostí pro efektivní marketingovou strategii.
 • Vytvoření e-mailingové kampaně a tvoření okruhu odběratelů informačních mailů a bulletinů v prostředí MailChimp.
 • Naučení se začlenění automatizovaných procesů do tvorby emailových kampaní a jejich využití k personalizaci komunikace a zvyšování konverzí.
 • Objasnění automatické funkce systému sběru a tvorby databáze odběratelů z uživatelských dat do systému stránek.
 • Využívání dat a technologií k personalizaci obsahu a nabídek pro zákazníky (zlepšení angažovanosti a konverze).
 • Umělá inteligence a její rostoucí vliv v digitálním marketingu, pomáhání s automatizací procesů, analýzou dat a personalizací obsahu.
 • Video a jeho dominance v online prostředí, investice do kvalitních videí a livestreamů pro zaujetí a angažování své cílové skupiny.
 • Zvýšená důležitost značek, které mají jasný společenský účel a jsou udržitelné. Kladení důrazu na tyto hodnoty ve svém marketingu.
 • Spolupráce se relevantními influencery, jak oslovit cílovou skupinu a budovat důvěru k značce – investice do strategií spolupráce s influencery.
 • Zaměření na etické a právní aspekty vytváření a publikování reklamy na sociálních sítích a Google Ads. (ochrana osobních údajů, placených reklamních obsahů a dodržování pravidel platformy pro reklamní obsah).
 • Zdůraznění důležitosti dodržování zásad ochrany osobních údajů, zejména v rámci GDPR a dalších příslušných právních předpisů.
 • Seznámeni se s právy duševního vlastnictví a používání grafických formátů a osobních údajů tak, aby nedocházelo k porušení autorských práv – Copyright a ochrana duševního vlastnictví.
 • Kladení důrazu na transparentnost při využívání osobních údajů a důležitost získání souhlasu osob k jejich zpracování, zejména ve spojení s marketingovými aktivitami.
 • Diskuze o etických praktikách v oblasti marketingu, včetně využívání grafických formátů a osobních údajů, s důrazem na dodržování vysokých standardů a zodpovědné chování.
 • Získání praktické návodů a tipů pro správné využívání grafických formátů a osobních údajů v souladu s platnou legislativou a etickými normami.