POSOUZENÍ VÝROBCEM

Situace, kdy výrobce vyrábí výrobek a je oprávněn na něm provést i procesy posouzení a prohlášení shody činí cca 80% všech případů výrobků uváděných na trh nebo do provozu. Výjimku tvoří výrobky specifikované v příslušných legislativních předpisech (směrnicích EU, nařízení EU a nařízení vlády ČR) – např. pro strojní zařízení ve směrnici 2006/42/ES resp. NV 176/2008 Sb., příloha č. 4, která specifikuje 32 výrobkových kategorií u nichž musí být uplatněn jeden z postupů uvedených v §5, odst. 3 a 4 tohoto předpisu (účast notifikované osoby na posuzování shody). 

Není-li strojní zařízení uvedeno v příloze č. 4 k tomuto nařízení, použije výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce postup posuzování shody strojního zařízení podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení, tj. POSUZOVÁNÍ SHODY INTERNÍM ŘÍZENÍM VÝROBY.

K naplnění povinností mohou výrobci nebo zplnomocnění zástupci provést posouzení a prohlášení shody, za účasti našich odborníků, kteří v rámci konzultační činnosti zajistí přípravu všech povinných dokumentů a záznamů z procesů posouzení a prohlášení shody, což je bezpochyby varianta levnější, rychlejší, efektivnější a pro výrobce méně zatěžující, jejíž přidaná hodnota spočívá v přímé účasti pracovníků výrobce nebo zplnomocněného zástupce na tomto procesu.

Variantou k vlastnímu posouzení shody výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem je využití služeb certifikačního orgánu pro výrobky a získání tzv. certifikátu typu, který následně výrobce použije jako podklad k prohlášení shody výrobku. I při využití certifikačního orgánu se stále principiálně jedná o prohlášení shody výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem.

Provedení postupů posouzení shody stanoveného výrobku není dobrovolným přihlášením se k plnění základních technických požadavků na předmětný výrobek, ale legislativní povinností výrobce.

Procesy posouzení shody provádí nebo nechává provést výrobce případně jeho zplnomocněný zástupce a to postupy definovanými v legislativních předpisech příslušných pro konkrétní výrobkovou komoditu např. pro strojní zařízení, pro elektrická zařízení, pro elektromagnetickou kompatibilitu, pro stavební výrobky, pro hračky a řadu dalších. Přístup k legislativním předpisům ZDE.

Posouzení shody stanoveného výrobku se v první fázi provádí při projektování výrobku, a to ověřením splnění veškerých legislativních a normativních požadavků konkrétního výrobku, prokazujících jeho bezpečnost výrobku a ve druhé fázi ověřením plného souladu projektové dokumentace výrobku s jeho skutečným provedením.

Neprovedení nebo chybné provedení procesů posouzení a prohlášení shody je přestupkem ve smyslu správní legislativy (§19a, odst. 6, písm. a), zákona č. 22/1997 Sb.) se sankční pokutou do 50 mil. Kč nebo úmyslným porušením trestního práva (§272, zákona č. 40/2009 Sb.) s trestní sazbou až 8 let a to i v případě pokusu.

Procesy prohlášení shody navazují na ukončené procesy posouzení shody a představují deklaratorní postup, kterým výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce na vlastní odpovědnost prohlásí, že je předmětný výrobek bezpečný, komplexní, kvalitní, splňující veškeré základní technické požadavky, vymezí jeho určené používání, specifikuje legislativní předpisy i harmonizované technické normy, s nimiž shodu výrobku prohlašuje a uvede další rozhodné skutečnosti, které vyžaduje legislativní předpis příslušný pro předmětný výrobek nap. pro stroj, pro elektrické zařízení, pro hračky, pro tlakové nádoby, pro výtahy ad (celkem 33 výrobkových komodit a jejich variantních řešení).

Výše uvedený proces je představován především dvěma základními kroky:

  • Vydáním příslušného typu prohlášení (ES prohlášení o shodě, Prohlášení o zabudování, EU prohlášení o shodě, Prohlášení o shodě, Prohlášení o vlastnostech ad.). Typy prohlášení ZDE.
  • Označením výrobku značkou shody CE, výrobním štítkem a dalšími povinnými označeními (např. štítkem ATEX, RoHS, REACH apod.). Není CE jako CE, podívejte se ZDE.

Způsob posuzování a prohlašování shody se pro jednotlivé výrobkové kategorie liší – jiný je u strojních zařízení, jiný u elektrických zařízení, jiný u zařízení určených k provozování v prostředí s nebezpečím výbuchu, jiný u stavebních výrobků, jiný u osobních ochranných prostředků, u hraček, u tlakových zařízení atd. i u dalších výrobkových komodit (celkem 33), přičemž řada z nich nabízí další alternativní postupy (moduly).

Přibližme si, ve zkratce, hlavní výrobkové komodity:

  • Stavební výrobky/ ocelové konstrukce – ZDE.
  • Strojní výrobky – ZDE.
  • Elektrická zařízení – ZDE.
  • Zařízení určená k provozování v prostředí s nebezpečím výbuchu – ZDE.