VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CERTIFIKACE

01 Účel

Směrnice definuje podmínky pro certifikace systémů managementu pro Certifikační orgán v rozsahu ustanovení ČSN EN ISO/IEC 17 021-1:2016 „Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu“ a dle požadavků „Metodických pokynů pro akreditaci MPA 50-01-..“, které vydal národní akreditační orgán České republiky – Český institut pro akreditaci, o.p.s. Praha.

02 Rozsah platnosti

Všeobecné podmínky platí pro certifikaci systémů managementu. Proces zahrnuje přípravu na kontrolní činnost, prověřování a vyhodnocování dokumentace, certifikační audit na místě, dozorový, mimořádný a recertifikační audit. Standardně je v rámci certifikačního procesu s zákazníkem uzavřena smlouva o kontrolní činnosti pro proces posuzování.

03 Podmínky použití značek

Tento postup jednoznačně definuje způsob použití log a značek vztahujících se k certifikaci. Pro klienty certifikačního orgánu je posaný způsob závazný.

04 Prohlášení o nestrannosti a Politika kvality certifikačního orgánu

Vedení certifikačního orgánu KOMORACERT® se plně ztotožňuje s rovným a nediskriminačním přístupem ke všem svým zákazníkům, a to bez ohledu na velikost velikost, zaměření či oblasti jejich působení.

05 Zásady realizace marketingu

Zásady specifikované v interním předpisu jsou platné pro vyžádaný (objednaný) i nevyžádaný marketing certifikačního orgánu KOMORACERT® (dále jen „CO“).