REKVALIFIKACE

Co je rekvalifikace: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, akredituje rekvalifikační kurzy, které připravují uchazeče k výkonu konkrétní pracovní činnosti.

Rekvalifikace umožňuje fyzickým osobám získat kvalifikaci pro nové zaměstnání nebo udržení stávajícího zaměstnání. Rekvalifikací se rozumí získání  nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání (§ 108 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

Podle vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, platí, že existuje-li schválená profesní kvalifikace pro danou oblast, musí nově akreditované rekvalifikace být zakončeny zkouškou dle profesní kvalifikace. V takovém případě uchazeč po úspěšném zakončení kurzu získává osvědčení o profesní kvalifikaci. Osvědčení jsou platná na územích všech států Evropské unie.

Aktuální rekvalifikační kurzy:

V současné době realizujeme kurz „Manažer posuzování shody výrobků„. Úspěšný absolvent tohoto rekvalifikačního kurzu  disponuje nezbytnými kompetencemi k provádění činností spojenými s posuzováním bezpečnosti, komplexnosti i kvality výrobků s ohledem na plnění legislativně stanovených povinností výrobců v oblasti dodržování základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti.

Úhrada nákladů spojených se vzděláváním zaměstnanců:

Na úhradu jednotlivých kurzů je možno čerpat příspěvek úřadu práce nebo Ministerstva práce a sociálních věcí.  Aktuálně je možno čerpat z programu Podnikové vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II). Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 31. 12. 2023. Cílem programu je zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.

Pro více informací či požadavku na poskytnutí pomoci při vyřizování žádosti o finanční podporu na vzdělávání zaměstnanců nás neváhejte kontaktovat.