POSOUZENÍ SHODY - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

Pro zvládnutí procesů posuzování shody strojních zařízení je nezbytné vnímat, co je považováno za strojní zařízení, které musí být označeno značkou shody CE, ale i to, co strojním zařízením není, a tudíž nesmí být označeno značkou shody CE.

K tomuto je potřeba poměrně hodně – prostudovat výrobkovou legislativu a harmonizované technické normy, detailně se seznámit se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES a s jeho adaptací do českého právního řádu ve formě nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (v platném znění), prostudovat Příručku pro uplatňování strojní směrnice, vydanou v roce 2011 Evropskou komisí (v platné aktualizaci) a kromě toho znát podrobné technické provedení strojního zařízení, které chcete jako výrobce nebo zplnomocněný zástupce posuzovat a následně prohlašovat za shodné s požadavky legislativních a normativních předpisů.

Cest ke zvládnutí této výzvy, která stojí před každým výrobce je několik:

 • Prostudovat vše výše a níže uvedené a pokusit se realizovat procesy posouzení a prohlášení shody samostatně.
 • Využít k provedení posouzení a prohlášení shody naše odborníky, kteří vás celým procesem provedou.
 • Využít k posouzení shody náš certifikační orgán pro výrobky a provést prohlášení shody na základě vystaveného certifikátu typu.
 • Nechat to být a ono to nějak dopadne. V horším případě pokutou do výše 50 mil. Kč a v ještě horším případě trestně právní odpovědností se sazbou až 8 let odnětí svobody.

Pro prvotní orientaci si níže představme základní atributy posuzování a prohlašování shody strojních zařízení.

Do působnosti směrnice 2006/42/ES (NV 176/2008 Sb.) patří:

 1. strojní zařízení,
 2. vyměnitelná přídavná zařízení,
 3. bezpečnostní součásti,
 4. příslušenství pro zdvihání,
 5. řetězy, lana a popruhy,
 6. odnímatelná mechanická převodová zařízení,
 7. neúplná strojní zařízení.

Ad. 1 Strojním zařízením se rozumí:

 • Soubor, který je vybaven nebo má být vybaven poháněcím systémem, který nepoužívá přímo vynaloženou lidskou nebo zvířecí sílu, sestavený z částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, vzájemně spojených za účelem stanoveného použití.
 • Soubor uvedený v bodě 1), kterému chybí pouze ty součásti, které jej spojují s místem použití nebo se zdroji energie a pohybu.
 • Soubor uvedený v bodě 1) nebo 2), který je schopen fungovat až po namontování na dopravní prostředek nebo po instalaci v budově nebo na konstrukci.
 • Soubory strojních zařízení uvedené v bodě 1), 2) nebo 3) nebo soubor neúplných strojních zařízení, které jsou za účelem dosažení stejného výsledku uspořádány a ovládány tak, aby fungovaly jako integrovaný celek.
 • Soubor sestavený z částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, vzájemně spojených za účelem zvedání břemen a jejichž jediným zdrojem energie je přímo vynaložená lidská síla.
 • Před prvním uvedením strojního zařízení na trh/do provozu musí být vypracováno ES prohlášení o shodě a na výrobek umístěno označení CE!

Ad. 2 Vyměnitelným přídavným zařízením se rozumí:

 • Takové zařízení, které po uvedení strojního zařízení nebo traktoru do provozu je k tomuto strojnímu zařízení nebo traktoru připojeno obsluhou za účelem pozměnění jeho funkce nebo přidání nové funkce, není-li toto zařízení nástrojem.
 • Před prvním uvedením vyměnitelného přídavného zařízení na trh/do provozu musí být vypracováno ES prohlášení o shodě a na výrobek umístěno označení CE!

Ad. 3 Bezpečnostní součástí se rozumí taková součást strojního zařízení:      

 • Která plní bezpečnostní funkci,
 • která se uvádí na trh samostatně,
 • jejíž selhání nebo chybná funkce ohrožuje bezpečnost osob,
 • která není nezbytná k tomu, aby strojní zařízení fungovalo, nebo pomocí níž je možno nahradit běžné součásti nezbytné pro fungování strojního zařízení.

Příkladmý seznam viz příloha č. 5 NV č.176/2008 Sb.

 • Před prvním uvedením bezpečnostní součásti na trh/do provozu musí být vypracováno ES prohlášení o shodě a na výrobek umístěno označení CE!

Ad. 4 Příslušenstvím pro zdvihání se rozumí:

 • součást nebo zařízení, které, aniž by bylo připojeno ke zdvihacímu strojnímu zařízení, umožňuje uchycení břemene, a které se nachází mezi strojním zařízením a břemenem či na samostatném břemeni, nebo které je určeno k tomu, aby tvořilo nedílnou součást břemene, a které se uvádí na trh samostatně; za příslušenství pro zdvihání se považují rovněž vázací prostředky a jejich součásti.
 • Před prvním uvedením příslušenství pro zdvihání na trh/do provozu musí být vypracováno ES prohlášení o shodě a na výrobek umístěno označení CE!

Ad. 5 Řetězy, lany a popruhy se rozumí:

 • takové řetězy, lana a popruhy, které jsou navrženy a konstruovány pro účely zvedání jako součást stroje nebo příslušenství pro zdvihání.
 • Před prvním uvedením řetězů, lan a popruhů na trh/do provozu musí být vypracováno ES prohlášení o shodě a na výrobek umístěno označení CE!

Ad. 6 Odnímatelným mechanickým převodovým zařízením se rozumí:

 • odnímatelná součást přenášející energii ze strojního zařízení s vlastním pohonem nebo z traktoru na poháněný stroj, která propojuje jejich první pevná ložiska; pokud se uvádí na trh s ochranným krytem, považuje se za jeden výrobek.
 • Před prvním uvedením odnímatelného mechanického převodového zařízení na trh/do provozu musí být vypracováno ES prohlášení o shodě a na výrobek umístěno označení CE!

Ad. 7 Neúplným strojním zařízením se rozumí:

 • soubor, který sám o sobě nemůže plnit určitou funkci. Neúplné strojní zařízení je určeno pouze k zabudování do jiného strojního zařízení nebo do jiného neúplného strojního zařízení či zařízení nebo ke smontování s nimi, čímž se vytvoří strojní zařízení, na něž se vztahuje toto nařízení; poháněcí systém je neúplným strojním zařízením. 
 • Na výrobek nesmí být umístěno označení CE!

Příloha č. 1 – ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA OCHRANU ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI VZTAHUJÍCÍ SE NA NÁVRH A KONSTRUKCI STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

Platí i pro neúplná strojní zařízení.

Příloha č. 2 – PROHLÁŠENÍ

1) ES prohlášení o shodě pro strojní zařízení.

2) Prohlášení o zabudování neúplného strojního zařízení.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovávají originály těchto prohlášení po dobu nejméně deseti let od posledního dne výroby.

Příloha č. 3 – OZNAČENÍ CE

specifikace údajů, rozměrů a umístění označení CE.

Příloha č. 4 – KATEGORIE STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ, U NICHŽ MUSÍ BÝT UPLATNĚN JEDEN Z POSTUPŮ UVEDENÝCH V § 5, ODST. 3 a 4

 • 23 kategorií strojních zařízení

Tyto postupy posuzování shody musí výrobce dodržet i v případě, že výrobek neuvádí obecně na trh, ale uvede ho jen do provozu a využívá ho v rámci svých podnikatelských oprávnění (je jeho uživatelem).

Příloha č. 5 – PŘÍKLADMÝ SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH SOUČÁSTÍ PODLE § 2 písm. c)

 • 17 typů bezpečnostních součástí.

Příloha č. 6 – NÁVOD K MONTÁŽI NEÚPLNÉHO STROJ- NÍHO ZAŘÍZENÍ

 • musí obsahovat popis podmínek, které je nutno splnit, pokud jde o správné zabudování do konečného strojního zařízení, aby nebyla ohrožena bezpečnost nebo zdraví,
 • musí být vyhotoven v úředním jazyku členského státu Evropské unie, který je přijatelný pro výrobce strojního zařízení, do kterého má být neúplné strojní zařízení namontováno nebo pro jeho zplnomocněného zástupce.

Poznámka:

Podle odborných stanovisek Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a orgánu dozoru nad trhem – České obchodní inspekce, prezentovaných na pracovních poradách ředitelů Autorizovaných / Notifikovaných osob v minulém období vyplynuly závěry, že čím podrobnější informace o neúplném strojním zařízení, a to i ve vazbě na jeho provozování, údržbu a opravy návod k montáži obsahuje, tím lépe pro provozovatele, ale i pro výrobce!

Příloha č. 7

A. TECHNICKÁ DOKUMENTACE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

Technická dokumentace zahrnuje:

 1. konstrukční a výrobní dokumentaci obsahující
 • celkový popis strojního zařízení,
 • celkový výkres strojního zařízení a schémata ovládacích obvodů a příslušné popisy a vysvětlivky nezbytné pro pochopení provozu strojního zařízení,
 • podrobné výkresy, popřípadě doplněné výpočty, výsledky zkoušek, certifikáty apod., které jsou nezbytné pro kontrolu shody strojního zařízení se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti,
 • dokumentaci o posouzení rizika (tzv. analýza rizik) s uvedením postupu včetně:
 1. seznam základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti, které se vztahují na strojní zařízení vč. části elektro,
 2. popisu ochranných opatření provedených
  k vyloučení zjištěného nebezpečí nebo ke snížení rizik a popřípadě uvedení dalších rizik souvisejících se strojním zařízením – tzv. zbytková rizika v části strojní i elektro, pak musí být specifikována v dokumentu „Návod k použití“ formou upozornění, výstrah, zákazů apod.

Upozornění:

 • Pro ovládací a řídící (bezpečnostní) systémy strojních zařízení musí být analýza rizik vyhotovena dle české technické normy ČSN EN ISO 13849-1 Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci.
 • Podle přílohy A pro požadované určení úrovně vlastností (PLr) musí výrobce systému zvolit parametry pro odhad každého relevantního rizika!

Rizika se specifikují formou kombinace symbolů, které znamenají:

 • S, S1, S2 – závažnost zranění,
 • F, F1, F2 – četnost a/nebo doba vystavení nebezpečí,
 • P, P1, P2 – možnost vyloučení nebezpečí.

Parametry rizik:

 • S1 – lehké (obvykle s přechodnými následky zranění)
 • S2 – závažné (obvykle s trvalými následky zranění)
 • F1 – řídká až málo častá a/nebo doba vystavení je krátká
 • F2 – častá až nepřetržitá a/nebo doba vystavení je dlouhá
 • P1 – možné za určitých podmínek
 • P2 – sotva možné           

Například kombinace symbolů: S1F1P2, S1F2P1 apod.

 • použité normy a ostatní technické specifikace, s uvedením základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti, které jsou v těchto normách zahrnuty,
 • veškeré technické zprávy s výsledky zkoušek, které provedl výrobce nebo subjekt vybraný výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem,
 • výtisk návodu k použití strojního zařízení – k tomu viz dále podrobněji,
 • popřípadě prohlášení o zabudování pro začleněné neúplné strojní zařízení a příslušný návod k montáži tohoto zařízení,
 • popřípadě kopie ES prohlášení o shodě strojního zařízení nebo jiných výrobků zabudovaných do strojního zařízení,
 • kopie ES prohlášení o shodě.
 1. u sériové výroby vnitřní opatření, která budou zavedena pro zajištění shody strojního zařízení s ustanoveními NV č. 176,
 2. příslušné zprávy o vyhodnoceních nebo o výsledcích zkoušek prováděných výrobcem na součástech, příslušenství nebo na úplném strojním zařízení, které jsou nezbytné pro zjištění, zda strojní zařízení tak, jak je navrženo a konstruováno, může být bezpečně smontováno a uvedeno do provozu.

B. TECHNICKÁ DOKUMENTACE NEÚPLNÉHO STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

Technická dokumentace zahrnuje:

 1. konstrukční a výrobní dokumentaci obsahující:
 • celkový výkres neúplného strojního zařízení a schémata ovládacích obvodů,
 • popřípadě doplněné výpočty, výsledky zkoušek, certifikáty atd., které jsou nezbytné pro kontrolu shody neúplného strojního zařízení s použitými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti,
 • dokumentaci o posouzení rizika s uvedením postupu posouzení, včetně:
 1. seznamu použitých a splněných základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti,
 2. popisu ochranných opatření provedených k vyloučení zjištěného nebezpečí nebo ke snížení rizik a popřípadě uvedení zbytkových rizik,
 • použité normy a ostatní technické specifikace, s uvedením základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti, které jsou v těchto normách zahrnuty,
 • technické zprávy s uvedením výsledků zkoušek, které provedl výrobce nebo subjekt vybraný výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem,
 • výtisk návodu k montáži neúplného strojního zařízení – k tomu viz dále podrobněji:
 1. u sériové výroby vnitřní opatření, která budou zavedena pro zajištění shody neúplného strojního zařízení s ustanoveními tohoto nařízení vlády,
 2. příslušné zprávy o vyhodnoceních nebo o výsledcích zkoušek prováděných výrobcem na součástech, příslušenství nebo i na neúplném strojním zařízení, které jsou nezbytné pro zjištění, zda strojní zařízení tak, jak je navrženo a konstruováno, může být bezpečně smontováno a uvedeno do provozu.

Příloha č. 8 – POSUZOVÁNÍ SHODY INTERNÍM ŘÍZENÍM VÝROBY STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

 1. Tato příloha popisuje postup, kterým výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce, který plní povinnosti stanovené v bodech 2 a 3, zajišťuje a prohlašuje, že dotyčné strojní zařízení splňuje příslušné požadavky tohoto nařízení.
 2. Pro každý vzor konstrukční řady vypracuje výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce technickou dokumentaci uvedenou v části A přílohy č. 7 k tomuto nařízení.
 3. Výrobce přijme všechna nezbytná opatření, abyvýrobní proces zajišťoval shodu vyráběného strojního zařízení s technickou dokumentací uvedenou v části A přílohy č. 7 a s požadavky tohoto nařízení.

Poznámka: Body 2 a 3 platí i pro neúplná strojní zařízení s vypracovanou technickou dokumentací dle části B přílohy č. 7 k tomuto nařízení.

Příloha č. 9 – ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU

 • ES přezkoušení typu je postup, kterým notifikovaná osoba (NO) zjišťuje a osvědčuje, že vzor strojního zařízení uvedeného v příloze č. 4 k tomuto nařízení (dále jen „typ“) splňuje požadavky tohoto nařízení,
 • výrobce musí každých 5 let požádat NO o přezkum platnosti certifikátu ES přezkoušení typu.

Příloha č. 10 – KOMPLEXNÍ ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI

 • tato příloha popisuje posuzování shody strojního zařízení uvedeného v příloze č. 4 k tomuto nařízení, při jehož výrobě se používá systém komplexního zabezpečování jakosti, a popisuje postup, jakým notifikovaná osoba posuzuje a schvaluje systém zabezpečování jakosti a sleduje jeho uplatňování.

Příloha č. 11 – PODMÍNKY AUTORIZACE

 • specifikuje podmínky pro udělení autorizace v rozsahu 6 základních požadavků.

Příloha č. 12 – STROJNÍ ZAŘÍZENÍ, KTERÁ NESMÍ BÝT UVEDENA NA TRH NEBO DO PROVOZU

 • řezací příslušenství mulčovacího typu k přenosným křovinořezům sestávající z více připojených kovových částí.

Podmínky uvedení strojních zařízení na trh a do provozu jsou definovány v § 4, odst. (1), písm. a) NV č. 176 takto:

 • jsou splněny požadavky uvedené v odst. (3), tj. výrobce nebo zplnomocněný zástupce:
 1. zajišťuje, aby byla k dispozici technická dokumentace podle oddílu A přílohy č. 7,
 2. zajišťuje k zařízení potřebné informace, zejména návody,
 3. vydává ES prohlášení o shodě podle části 1, oddílu A přílohy č. 2 a zajišťuje, aby bylo přiloženo ke strojnímu zařízení,
 4. opatřuje strojní zařízení označením CE podle § 8. (Poznámka: a to po ukončení procesů posouzení shody podle § 5).

Další podmínky uvedení strojních zařízení na trh a do provozu jsou definovány v § 4, odst. (1), písm. b) NV č. 176 takto:

 • strojní zařízení je provedeno tak, aby za předpokladu, že je řádně instalováno, udržováno a používáno pro účely, ke kterým je určeno, a za podmínek, které lze důvodně předvídat, neohrožovalo zdraví a bezpečnost osob a případně domácí zvířata a majetek, a pokud tak stanoví toto nařízení, ani životní prostředí.

Za uvedená na trh se považují i strojní zařízení vyrobená nebo dovezená pro vlastní provozní potřeby při podnikání.

Podmínky uvedení neúplných strojních zařízení na trh jsou definovány v § 4, odst. (4) NV č. 176 takto:

 • neúplné strojní zařízení může být uvedeno na trh, pokud výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajistil provedení postupu podle § 6.

Postup u neúplného strojního zařízení je specifikován v § 6, odst. (1) NV č. 176 takto:

 • před jeho uvedením na trh musí být:
 1. vypracována příslušná technická dokumentace podle části B přílohy č. 7,
 2. vypracován návod k montáži podle přílohy č. 6,
 3. vyhotoveno prohlášení o zabudování podle části 1, oddílu B, přílohy č. 2.

Další podmínky uvedení neúplného strojního zařízení na trh a do provozu jsou definovány podle § 6, odst. (2) NV č. 176 takto:

Návod k montáži a Prohlášení o zabudování se přikládají k neúplnému strojnímu zařízení, dokud není zabudováno do úplného strojního zařízení, a poté se stanou součástí technické dokumentace tohoto strojního zařízení.

Vlastní postupy posuzování shody strojních zařízení jsou specifikovány v § 5 NV č. 176 takto:

§ 5, odst. (2) – není-li strojní zařízení uvedeno v příloze č. 4, použije výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce postup posuzování shody interním řízením výroby podle přílohy č. 8.

§ 5, odst. (3) – je-li strojní zařízení uvedeno v příloze č. 4 a je-li vyrobeno podle harmonizovaných norem, které zahrnují všechny příslušné základní požadavky, použije výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce jeden z těchto variantních postupů:

 1. posuzování shody interním řízením výroby podle přílohy č. 8,
 2. ES přezkoušení typu podle přílohy č. 9 s tím, že výrobce přijme všechna nezbytná opatření, aby výrobní proces zajišťoval shodu vyráběného strojního zařízení s technickou dokumentací dle části A přílohy č. 7 a s požadavky NV č. 176,
 3. komplexní zabezpečování jakosti podle přílohy č. 10.

Postup ad a) provádí výrobce a postupy ad b) a ad c) provádí AO/NO.

§ 5, odst. (4) – je-li strojní zařízení uvedeno v příloze č. 4 a nebylo-li vyrobeno podle harmonizovaných norem nebo bylo-li vyrobeno podle těchto norem pouze částečně nebo nezahrnují-li tyto normy všechny příslušné základní požadavky, nebo pokud pro dotyčné strojní zařízení neexistují žádné harmonizované normy, použije výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce jeden z těchto variantních postupů:

 1. ES přezkoušení typu podle přílohy č. 9 s tím, že výrobce přijme všechna nezbytná opatření, aby výrobní proces zajišťoval shodu vyráběného strojního zařízení s technickou dokumentací dle části A přílohy č. 7 a s požadavky NV č. 176,
 2. komplexní zabezpečování jakosti podle přílohy č. 10.

Postup ad a) provádí AO/NO s výrobcem, postup ad b) provádí AO/NO.

Návod k použití strojního zařízení musí uživateli poskytnout veškeré informace, týkající se bezpečného provozu, a to po celou dobu jeho technické životnosti.

Obsahovat musí alespoň tyto informace:

 • údaje o výrobci nebo zplnomocněném zástupci,
 • označení strojního zařízení, jak je uvedeno na samotném zařízení kromě výrobního čísla,
 • ES prohlášení o shodě nebo doklad, ve kterém je uveden obsah ES prohlášení o shodě s podrobnými údaji o strojním zařízení,
 • obecný popis strojního zařízení,
 • nákresy, schémata, popisy a vysvětlivky nezbytné pro používání, údržbu a opravy strojního zařízení a pro kontrolu jeho správného fungování,
 • popis stanovišť, která mají být obsazena obsluhou,
 • popis předpokládaného použití strojního zařízení,
 • výstrahy týkající se nepřípustných způsobů použití, ke kterým může podle zkušeností dojít,
 • pokyny k montáži, instalaci a připojení, včetně nákresů, schémat a prostředků upevnění a označení místa k připevnění strojního zařízení na šasi nebo na zařízení,
 • pokyny k instalaci a montáži ke snížení hluku nebo vibrací,
 • pokyny k uvedení do provozu a používání strojního zařízení a v případě potřeby pokyny pro odbornou přípravu obsluhy,
 • údaje o dalších rizicích, která zůstanou i navzdory přijatým opatřením k zajišťování bezpečnosti při navrhování, bezpečnostním opatřením a doplňujícím ochranným opatřením,
 • pokyny týkající se ochranných opatření, která musí přijmout uživatel, popřípadě včetně osobních ochranných pomůcek, které musí být poskytnuty,
 • základní vlastnosti nástrojů, kterými může být strojní zařízení vybaveno,
 • podmínky, za nichž strojní zařízení splňuje požadavky na stabilitu během používání, dopravy, montáže, demontáže v době mimo provoz, zkoušení nebo v případě předvídatelných poruch,
 • pokyny pro zajištění bezpečné dopravy, manipulace a skladování s uvedením hmotnosti strojního zařízení a jeho různých částí, pokud se tyto pravidelně přepravují samostatně,
 • postup, který je nutno dodržet v případě havárie nebo poruchy; pokud může dojít k zablokování, postup, který je třeba dodržet k bezpečnému odblokování zařízení,
 • popis operací při seřizování a údržbě, které provádí uživatel, a preventivní opatření k údržbě, která by se měla dodržovat,
 • pokyny k bezpečnému provádění seřizování a údržby, včetně ochranných opatření, která je nutno během těchto operací učinit,
 • specifikace náhradních součástí, které se mají použít, pokud tyto mají vliv na zdraví a bezpečnost obsluhy,
 • informace o emisích hluku šířících se vzduchem,
 • pokud může strojní zařízení vyzařovat neionizující záření, které může poškodit osoby, zejména osoby s aktivními nebo neaktivními implantabilními zdravotnickými prostředky, údaje o záření, kterému je vystavena obsluha a ohrožené osoby.

Každý návod k použití musí obsahovat i další relevantní užitečné pokyny, zejména s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví.

Ke každému strojnímu zařízení musí být přiložen Návod k použití v úředním jazyku členského státu EU, ve kterém je strojní zařízení uváděno na trh nebo do provozu.

Návod k použití ke strojnímu zařízení musí být buď „původním návodem k použití“ nebo „překladem původního návodu k použití“, přičemž k překladu musí být přiložen původní návod.

Při zpracování Návodů k použití a Analýz rizik strojních zařízení určených pro použití při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu (nebo i v podzemí) nesmí být výrobci opomenuty požadavky na bezpečnost práce a provozu, vyplývající z relevantních právních předpisů státní báňské správy (SBS)!

K tomu:

Výstupem z tohoto přezkoumání a ověření (samotným výrobcem resp. AO, NO nebo COV) musí být soubory průkazných písemných dokumentů s jednoznačným vyhodnocením úrovně splnění stanovených požadavků.

Požadavky na bezpečnost strojních zařízení jsou stanoveny zejména v těchto právních předpisech SBS:

 • zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějšího předpisu,
 • vyhláška č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,
 • vyhláška č. 35/1998 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu, ve znění pozdějšího předpisu,
 • vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů,

Dalšími kroky v procesech posuzování shody jsou:

 • realizace důsledné zevní prohlídky vyrobeného nebo modernizovaného, rekonstruovaného resp. generálkovaného výrobku s cílem prověřit soulad (shodu) předložené a přezkoumané technické dokumentace se skutečností.

K tomu:

Výstupem z tohoto prověření (samotným výrobcem resp. AO, NO nebo COV) musí být průkazný písemný záznam vyhodnocením zjištěného stavu.

 • realizace provozní zkoušky vyrobeného nebo modernizovaného, rekonstruovaného resp. generálkovaného výrobku s cílem prověřit shodu technické dokumentace se skutečností, zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. funkčnost všech bezpečnostních a ochranných prvků výrobku.

K tomu:

Výstupem z tohoto prověření (samotným výrobcem resp. AO, NO nebo COV) musí být průkazný písemný záznam s vyhodnocením zjištěného stavu.

 • Zásadně platí, že při všech nákupech / dovozech stanovených výrobků – nejen strojních zařízení – musí být od výrobců, dovozců nebo jiných osob požadováno průkazné doložení způsobu posouzení jejich shody – variantní Prohlášení o shodě a technická dokumentace obsahující minimálně úplný Návod k použití event. další dokumenty a výkresy podle konkrétních obchodních dohod. Toto platí obdobně i pro nákup / dovoz nestanovených výrobků.

K tomu:

Doloženým výstupem z procesů posouzení shody nakoupených / dovezených stanovených výrobků jsou „ES prohlášení o shodě“, vypracovaná podle zásad specifikovaných v jednotlivých směrnicích Evropského parlamentu a Rady resp. v jednotlivých nařízeních vlády, vydaných jako prováděcí předpisy k zákonu č. 22.

V případě úplných strojních zařízení a neúplných strojních zařízení to jsou variantní prohlášení o shodě dle přílohy č. II ke směrnici EU 2006/42/ES resp. dle přílohy č. 2 k NV č. 176.

V případě nestanovených výrobků resp. montážních prací to jsou „Prohlášení o shodě“ vypracovaná podle ISO/IEC 17050-1 (dovozy ze zemí mimo EU a nákupy ze zemí EU) resp. podle ČSN EN ISO/IEC 17050-1 (tuzemské nákupy) – k tomu viz dále.

Posuzování shody výrobcem:

 • musí být schopen zaručit, že shora specifikovaná technická dokumentace bude u něho dostupná pro kontrolní účely orgánů dozoru nejméně 10 let od data ukončení výroby strojního zařízení,
 • musí být schopen doložit, že realizoval shora specifikované procesy posouzení shody a má z nich průkazné záznamy,
 • musí dokladovat formou záznamů z procesů posouzení shody, že nový resp. komplexně modernizovaný výrobek splňuje všechny základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, které se na něj vztahují v příslušných nařízeních vlády,
 • musí vydat, na základě komplexního procesu posouzení shody, konkrétní typ Prohlášení o shodě v souladu s přílohou č. 2 k NV č. 176, nebo podle ustanovení ČSN EN ISO/IEC 17050-1: 03/2011,
 • příslušný typ Prohlášení o shodě musí také deklarovat, že výrobek nový resp. komplexně modernizovaný, rekonstruovaný nebo generálkovaný splňuje i požadavky na bezpečnost, specifikované v relevantních právních předpisech SBS,
 • pouze a jedině po podpisu relevantního typu Prohlášení o shodě oprávněným představitelem výrobce může být stanovený výrobek opatřen označením CE,
 • předepsaný výčet minimálních informací pro značení strojního zařízení je stanoven v čl. 1.7.3 přílohy č. 1 k NV č. 176,
 • v případě, že neúplně modernizované nebo rekonstruované technologické / strojní zařízení bude začleněno do technologické linky, musí výrobce vydat „Prohlášení o shodě podle ČSN EN ISO/IEC 17050-1“ (03/2011) ve kterém prohlásí, že tímto nedojde, při podmínkách obvyklých pro provoz a údržbu, k žádnému negativnímu ovlivnění technologické spolehlivosti a snížení dosavadní bezpečnosti předmětného technologického / strojního zařízení.

Nelze akceptovat vydání např. „Prohlášení o zabudování neúplného strojního zařízení“ podle přílohy č. 2, části B k NV č. 176 nebo „Prohlášení o shodě“ podle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů.