POSOUZENÍ SHODY - VARHANY

Společnost KOMORA s.r.o. zahájila na základě požadavku zákazníka práce na přípravě standardizovaného postupu posouzení a prohlášení shody strojního zařízení a jeho elektrické části pro typový výrobek VARHANY.

I přes skutečnost, že zařízení zcela splňuje definici strojního zařízení podle směrnice Evropského parlamentu a  Rady 2006/42/ES i definici elektrické části strojního zařízení podle směrnice Evropského parlamentu a  Rady 2014/35/EU, byly dosud tyto skutečnosti výrobci ignorovány a na trh byla zařízení uváděna v rozporu s legislativními a normativními požadavky.

Lze předpokládat, že ve spolupráci s řadou odborníků, zástupců výrobců a dovozců i zástupci ostatních zainteresovaných stran bude dosavadní praxe v krátké době napravena návrhem postupu, který bude pro výrobce předmětných technických zařízení jen minimálně technicky, organizačně i finančně  zatěžující.

Úsměvná poznámka – je zajímavé, že varhany označuje opakovaně za stroj i autorizovaná stránka Wikipedie, a to v 83 jazykových mutacích… ZDE, ale výrobci varhan dosud odolávali.